YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Sayı: 9 - 2009/9

Bu Sayıda
Örsan Akbulut

Uğur Mumcu Miladı: Öncesi ve Sonrası
Muzaffer İlhan ERDOST

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ile Ropörtaj: Hukuk ve Siyaset Temelinde Yerel Seçimler
Tekin AVANER

28 Mart 2004 Yerel Yönetimler Seçimleri
Erol TUNCER

Yönetişim Demokrasi ve Yerel Seçimler
Ayşegül SABUKTAY

Yeni Liberal Politikalar, Kent ve Mekan: Çankaya'da Yapılaşmanın Çözümlenmesi
Kübra CİHANGİR ÇAMUR

Taşeronlaşma, Güvencesiz İstihdam ya da Hayatta 'Dikiş Tutturamama' Halleri Üzerine
Metin ÖZUĞURLU

İçindekiler

UĞUR MUMCU MİLADI ÖNCESİ VE SONRASI

Muzaffer İlhan ERDOST

Uğur Mumcu Miladı/Öncesi ve Sonrası‘nda Mumcu ve Aksoy‘un öldürülmeleri odağında, 12 Eylül (1980) öncesinden ABD‘nin Irak‘ı işgal edeceği 2000‘li yıllara değin Türkiye‘nin yargılandığı siyasal cinayet, suikast ve katliamların arka planı aydınlatılmaya çalışılıyor. Mumcu‘nun öldürülüşünün milat (başlangıç) alındığı bu yazıda, ilkin, 12 Eylül süreci ile Uğur‘un öldürüldüğü süreçle örtüşen "Çekiç Güç"ün misyonu ve "Çekiç Güç"ün misyonu ile Irak‘ın ABD tarafından işgali arasında işlenen bir dizi cinayet ve katliamın, amaç ve hedef bakımından birbirleriyle bağlantıları açıklanıyor ve bunların ABD‘nin küresel egemenlik stratejisiyle örtüştüğü kanıtlanmaya çalışılıyor. Küresel egemenlik stratejisinin, Avrasya ve Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi ABD‘nin kendisinin de, etnik, dinsel ve mezhepsel ayrışmasına altlık oluşturduğu belirtilerek ABD‘de, etnik ve dinsel konumlarına göre ayrışan ve ezilen emekçi sınıf ve katmanların, tek bir emekçi sınıf olarak, demokratikleşme özlemlerini, emekçiler arasından gelen Obama‘yı Beyaz Saraya taşıyarak somutlaştırdığı vurgulanıyor ve küresel faşizm ve küresel şiddet (yani silaha ve entrikaya dayalı işgal) yerine, siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkilerle güçlendirilebilecek ve emekçi sınıfların özlemleriyle bütünleşebilecek bir küresel demokrasinin ABD açısından da olanaklı olabileceği duyumsatılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Uğur Mumcu, 12 Eylül, Çekiç Güç, küresel egemenlik

PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK İLE ROPÖRTAJ: "HUKUK VE SİYASET TEMELİNDE YEREL SEÇİMLER: Yerel Seçim Sistemi Ve Mart 2009 Seçimleri Üzerine Değerlendirmeler"

Tekin AVANER

İl özel idareleri, belediye ve köylerin kişi ve karar organlarının seçimini kapsayan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin hemen öncesinde Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ile yapılan bu söyleşide yerel seçimler hukuki ve siyasi açısından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, yerel seçim ile ilgili düzenlemelerin tarihsel süreçteki öyküsü ile düzenlemeler açısından gerekli olan değişikliklerin üzerinde durulmuştur. Yerel seçimler öncesinde gündeme oturan seçim çevresi değişiklikleri ve bu bağlamda yerel seçim sistemleri ile yerel ve genel seçim sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. Hukuki boyutunun yanında yerel ve genel seçimlerin sonuçları bakımından etkileşimi de değerlendirilmeye alınmış ve Türk siyasal hayatında son dönemde etkili olan kimlik siyaseti ve Sol siyaset açısından yerel seçimler tartışılmış, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine dair Türk tarafından dile getirilen öngörülere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yerel yönetimler, yerel yönetim seçimleri, Hikmet Sami Türk, Mart 2009 seçimleri.

28 MART 2004 YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ

Erol TUNCER

Yerel yönetim seçimlerinde, bilindiği gibi, il özel idareleri ve belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlarlıklarının yürütme ve karar organları seçilmektedir. Bu yazıda, 28 Mart 2004 tarihinde yapılmış olan il genel meclisleri ile belediye başkan ve meclisleri üyelerinin seçim sonuçları ele alınmaktadır. Muhtarlık seçimleri çalışmanın dışında tutulmuştur. Bu seçimlerle ilgili olarak, şu hususlar ele alınmıştır: Uygulanan seçim sistemleri, seçilecek il genel meclisi üye sayısı ile belediye başkanı ve meclisi üye sayıları, seçime katılan siyasî partiler, siyasî partilerin elde ettikleri oy oranları ile kazandıkları temsilci sayıları. Yazının sonunda 2004 seçimlerine ilişkin bir genel değerlendirme bölümüne yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: 2004 yerel yönetim seçimleri, yerel yönetimler, seçim, belediye, il genel meclisi.

YÖNETİŞİM, DEMOKRASİ VE YEREL SEÇİMLER

Ayşegül SABUKTAY

Bu yazı, yerel yönetimlerin hukuksal, toplumsal ve siyasal dayanaklarını dikkate alarak, yerel seçimlerde kimlerin seçilmiş konumuna gelebileceğini, özellikle bunun demokrasi açısından anlamını tartışılmaktadır. Yalnızca kamusal hizmet sağlayan birimler olarak görülemeyecek olan, arazi ve altyapı olanakları sağlayarak, küresel sermayenin yer tutma sürecinde inisiyatif alacak biçimde roller oynayabilen yerel yönetimlerdeki seçimler, yerel ölçekle ve hukuki yapıyla sınırılı olarak tartışılamayacak bir konudur. Yerel seçimlere; seçilebilme kısıtı, seçilmişlerin özlük hakları ve seçim sistemi açısından baktığımızda, düzenleyici kurullar, bölge kalkınma ajansları düzeyindeki karar alma süreçlerinde hakim olan sermaye sahiplerinin temsilinin desteklendiği, diğer kesimlerin temsilinin sınırlandığı söylenebilir. Toplumsal mücadelelerle kurulan kapitalizm-demokrasi birlikteliği, temsil sisteminde somutlaşan pekçok sorun içerir. Ancak yerel seçimlere ilişkin analizin gösterdiği gibi, bugün bu sorgulamaya açık temsil sistemi de yönetişim düşüncesine uygun olarak bozulmaya uğramaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yerel yönetimler, yerel seçimler, yönetişim, demokrasi.

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN: Çankaya‘da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000

Kübra CİHANGİR ÇAMUR

Yirminci yüzyılın son yirmi yılını oluşturan ve "80 Sonrası" olarak belleklere yerleşen yeni liberal dönem artık billurlaştı. Bu makalenin üretildiği doktora tez çalışması 1995 sonrasında yapılmış ve 2000 yılında savunulmuştur. Bugünden bakıldığında açıkça görülen çoğu oluşumun henüz olgunlaşmadığı o yıllarda süreç, takip edilmesi güç bir hızla işletiliyor, gelişme eğilimleri, kentsel mekana ilişkin talepler ve gerekli yasal düzenlemeler de ardı ardına gerçekleştiriliyordu. Sermaye, politika ve planlama (aslında planlamama) üçgeni "yeni bir kent ve kentleşme pratiğini" bu süreçte tanımladılar. Aşağıdaki çalışmada anılan döneme ait bir mekansal çözümleme ile kent, kentleşme ve planlama boyutunda söylenebilecekler Çankaya-Ankara örneği üzerinden ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kent planlama, yeni liberal politikalar, Çankaya-Ankara, 1980 sonrası, yapılaşmış çevre.

TAŞERONLAŞMA, GÜVENCESİZ İSTİHDAM YA DA ‘HAYATTA DİKİŞ TUTTURAMAMA‘ HALLERİ ÜZERİNE

Metin ÖZUĞURLU

Bu çalışma taşeronlaşma sürecinin istihdama etkileri konusunu analitik bir çerçeve içinde ele almayı ve analizi emek sürecinden ziyade emeğin toplumsal yeniden üretimi süreci üzerine odaklandırmayı amaçlamaktadır. Böylece taşeronlaşmanın etkileri konusu sırasıyla istihdamın güvencesizleşmesi ile iş ve çalışmanın anlamının emekçiler aleyhine dönüşmesi temaları altında irdelenmiş olacaktır. Taşeronlaşamayı, istihdamla/çalışmakla refah arasındaki pozitif korelasyonu sermaye lehine koparan bir istihdam biçimi olarak görmek mümkündür; ücretli istihdam söz konusu olduğunda dahi emeğin yeniden üretim koşulları garanti altında değildir. Taşeronlaşma sürecinin etkileri konusunda meselenin özü emeğin toplumsal yeniden üretim koşullarının tahrip edilmesi ise istihdamın güvencesizleşmesi de bu sürecin en belirgin görüngüsüdür. Güvencesiz istihdam, bu çalışmada, emekçileri parçalayan farklı istihdam biçimlerini enlemesine kesen, bu yanıyla da istihdam koşullarının türdeşleşmesini güçlendiren bir istihdam tarzı olarak ele alınacaktır.

Künye

Sayı Editörü
ÖRSAN AKBULUT

Yayın Kurulu
AKİF ARGUN AKDOĞAN
FARUK ATAAY
KÜBRA ÇAMUR
NURAY ERTÜRK KESKİN
SONAY ÖZUĞURLU
CENK REYHAN

Danışma Kurulu
YÜKSEL AKKAYA
ŞİNASİ AKSOY
ADALET ALADA
TEVFİK ÇAVDAR
TAYFUN ÇINAR
OYA ÇİTÇİ
MEHMET ECEVİT
MUZAFFER İLHAN ERDOST
ÖZER ERGENÇ
GÜNGÖR EVREN
KURTHAN FİŞEK
CEVAT GERAY
ATİLLA GÖKTÜRK
ALPASLAN IŞIKLI
GÜLSER KAYIR
BİLSAY KURUÇ
İZZETTİN ÖNDER
TAYFUN ÖZKAYA
METİN ÖZUĞURLU
TÜLAY ÖZÜERMAN
CEM SOMEL
MÜMTAZ SOYSAL
OKTAR TÜREL
BİRKAN UYSAL

Genel Yayın Yönetmeni
BİRGÜL AYMAN GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ZÜHAL DÖNMEZ

Yazı İşleri Müdürü
ASLI YILMAZ

Memleket Siyaset Yönetim kategorsindeki diğer yayınlar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım