YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

MSY: Hakkımızda

 

 


MEMLEKET SiyasetYönetim (MSY) Dergisi, hangi zamanda ve nerede olursa olsun, yönetsel gerçekliğe ilişkin özgün sorular soran ve bu soruları tarihsel materyalist araştırma yöntemiyle inceleyen çalışmaları bulmayı amaçlamaktadır. MSY'nin ilk sayısında yayınlanan MSY'nin hedeflerini ve ilkelerini bulabileceğiniz, "Çıkarken" başlıklı yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Bu amaçla yola çıkan MSY, Mayıs 2006’dan bu yana dört ayda bir okuyucuları ile buluşmuştur. Dergimizin yayın dönemleri Ocak - Mayıs - Eylül ayları olarak belirlenmişken, 2011 yılında alınan Yayın Kurulu Kararı ile Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmak üzere, MSY yayın periyodu yılda ikiye indirilmiştir.

MSY, ulusal hakemli bir dergidir ve Mayıs 2009 tarihinden (10. Sayı) itibaren ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında yer almaktadır. 2011 yılında ASOS Index'de taranmaya başlanan MSY, 2013 itibariyle EBSCO Veri Tabanı'nda da yer almıştır.

 

ÇIKARKEN

Ülke yönetimi sorunu üzerine Türkçe yazın güçlüdür. Sahip olduğumuz birikim gözalıcıdır. Ancak kuşaklar birbirinden öyle sık kopmuştur ki, kuşakları ve eldeki birikimi etkileşim içine sokmak kendi başına ayrı bir çaba göstermeyi gerektirir. Kopukluğun bir nedeni, bir zamanlar halkın dilinden kopup Farsça-Arapçaya dayanan araştırma geleneğinin, yerini ondokuzuncu yüzyılda, kendisini sıfır noktası sayan Fransızcayla öğrenme devrine, bunun da yerini birbuçuk yüzyıl sonra, yine bir önceki devri yok sayan İngilizceyle öğrenme devrine bırakmasıdır. Dille işaretlenen kopuşlar, bir de keskin siyasal dönüşler ve darbelerle derinleşmiştir. Belki bu nedenlerle, bilgi üretimi ‘çatılı üniversite‘ ile ‘çatısız ünivesite‘ dünyalarına bölünmüştür. Zaman içindeki kopmalarla aynı zaman dilimi içindeki mekansal bölünmeler, sahip olduğumuz gözalıcı birikimden yararlanmanın önünde çetin engeller oluşturmuştur. Memleket SiyasetYönetim, bu engelleri aşma isteğinin bir ürünüdür. Memleket SiyasetYönetim‘in aradığı, hangi zamanda ve nerede olursa olsun, yönetsel gerçekliğe ilişkin özgün sorular soran ve bu soruları derinlemesine araştıran çalışmalardır. Dergi, çatılı ve çatısız üniversiteden araştırmacıları buluşturacak, araştırma dili değişmesinin ve siyasal dönüşlerin birbirine kapattığı dönemlerin yapıtlarını bugüne taşıyarak entelektüel kopuklukları onarmaya çalışacaktır.

Yönetim olgusuna ilişkin çalışmaların başlıca sorunu, kuram ile uygulama arasındaki ilişkisizliktir. Bu, yalnızca bugünün değil dünün de sorunudur. Bir yanda, kuramsal çalışmayı, yazındaki -ve daha çok da ingilizce yazındaki- çalışmaları okuyup özetlemekle özdeş kılmış tuhaf bir anlayış vardır. Bu anlayış karşımıza kimi zaman Weberci, kimi zaman Marksist, kimi zaman liberal yazını iyice belleme gereği biçiminde dikilmektedir. Okul, kuram, yaklaşım gibi yüksek entelektüel yaratılar, ancak ileri batı kapitalizmince üretilebilir. Bunun dışında kalan dünyadan katkılar, aynı merkezin entelektüel süzgecinden geçebilirse belki kabul edilebilir. Dolayısıyla azgelişmiş Türkiye‘nin düşünce dünyasında üretilen herhangi bir açıklamaya okul, kuram, yaklaşım gibi yüksek etiketler verilmez. Bir dizi kitabı gözden geçirip özetlemek işi kuramsal etkinlik olunca, ülkenin yönetsel gerçekliğini araştırma işi, memlekete ait olguları hâlihazırda ortaya atılmış kuramların/modellerin cılız ışığında anlamlandırma çabasına eşitlenir. Bu, heyecansız ve renksiz bir test etme işidir; daha genel bir deyişle aktarma işlemidir. Oysa kuram ile uygulama bir bütündür. Araştırma soyuttan somuta yükselir; somut soyutlanır ve gerçeklik açıklanır. Heyecanlı iş, gerçekliği açıklama ve bu sayede yaşamı yeniden kurma gücü verecek genellemelere ulaşma işidir; daha genel bir deyişle yaratma işlemidir. Bu, üretilmiş kuram cümlelerini "alıp kullanmak"la değil, kuram cümlelerini "kurmak"la başarılabilecek bir iştir. Başka modeller, kuramlar, okullar, ister güneyde ister kuzeyde üretilmiş olsun, ister antik ister çağdaş zamanlara ait olsun, kuramsal açıklama yeteneğimizin vazgeçilmez girdileri olarak çok değerlidirler. Bunları açıklama gücümüzün sınırlayıcılarına dönüştürmek, değerlerini teslim etmemek olur. Memleket SiyasetYönetim, araştırmacıların kuram-aktarıcı değil kuramcı olarak birarada çalışabilecekleri bir alan yaratmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Araştırma, bir bakıma yöntem demektir. Türkiye‘de yönetim araştır-macılığı ya pozitivist ya fenomenolojik / hermenotik yaklaşımların ağırlığı altındadır. Buna karşılık diyalektik-tarihsel materyalist yöntemi kullanan araştırmaların sayısı da hiç yabana atılır değildir. Ne var ki, yöntem hesabı, bu yöntemlerin kullanıldığı çalışmaların çok ama çok azında verilmiştir. Doğrudan yöntem sorununu tartışan çalışmaların sayısı da parmakla gösterilecek kadar azdır. Yönetim olgusu nasıl araştırılabilir? Dergi, araş-tırmacıları bu temel soruyu tartışmaya çağıran bir yayın olarak tasarlanmıştır. Memleket SiyasetYönetim, Türkiye‘nin genel ve güncel sorunlarını diyalektik-tarihsel materyalist araştırma yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme tarihsel belgelerin, birinci el veri ve bilgi üreten alan araştırmalarının, uluslararası yazındaki tartışmalara ilişkin bilgi-lendirme ve değerlendirme yazılarının yayımlanmasıyla güçlendirilecektir.

Dört ayda bir ve yılda üç sayı çıkarılacak hakemli derginin yayın dönemleri Ocak - Mayıs - Eylül ayları olarak belirlenmiştir. İlgi alanımızı paylaşan araştırmacıları aramızda görmeyi umut ediyoruz.

Memleket SiyasetYönetim

 

 

 

 

Memleket Siyaset Yönetim kategorsindeki diğer yayınlar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım