YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Sayı: 18 - 2012/18

İÇİNDEKİLER

Bu sayıda (tıklayarak ulaşabilirsiniz)

Klasik İktisat ve Toplumbilim Kuramlarının Günümüz OECD Raporları İle İşgücü Piyasaları Çerçevesinde Karşılaştırılması

Burak GÜRBÜZ

Kapitalist İlişkilerin Politik İfadesi Olarak Devletin Neoliberal Biçimi Üzerine Bir Değerlendirme

Melehat KUTUN GÜRGEN

Türkiye’de Su Yönetiminin Değişen Yüzü: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Hüsniye AKILLI

Kitap İncelemesi: Türk Aydınına Patrick Haenni’den Bir Anımsatma

Diren ÇAKMAK

Makro ve Mikro Tarih İlişkisi Üzerine Notlar

Christian MEIER Çev: Doğan GÜN

Son Dönem Osmanlı Düşününde Kültürel Değişme Platformu Olarak Batılılaşma: Dr. Abdullah Cevdet ve İçtihat Dergisi Örneği

Cem DOĞAN

ABSTRACTS (tıklayarak ulaşabilirsiniz)

 

 

KLASİK İKTİSAT VE TOPLUMBİLİM KURAMLARININ GÜNÜMÜZ OECD RAPORLARI İLE İŞGÜCÜ PİYASALARI ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Burak GÜRBÜZ

Bu çalışmada Tocqueville, Molinari, Colson, Bastiat gibi 1789 devrimi ve Rousseau’cu Cumhuriyet ile sorunları bulunan liberal yazarların eserlerinden vereceğimiz örneklerin bugünkü neoliberal ideolojinin esnek işgücü piyasaları uygulamaları ile uyuştuğunu göstermeye çalışıyoruz. Sonuçta günümüzde çalışma koşullarının ağırlaşması, iş güvencesinin gittikçe azalması, işsizliğin artması ve çalışma hakkının bir hak olmaktan çıkması sonucu bugünkü işgücü piyasalarındaki uygulamalarla 19. yüzyıl vahşi kapitalizmin uygulamaları arasında benzerlikler olduğunu düşündürtüyor. Düşünce bağlamında liberal Molinari’nin özgür işçi ile köle arasında günlük çalışma saati ve çalışma koşulları bakımından bir fark olmadığını söylemesi, Tocqueville ve Bastiat’nın çalışma hakkına ve iş güvencesine doğa yasalarına uymuyor diye karşı çıkması ile günümüz işgücü piyasalarının neoliberal ideolojiye göre yeniden yapılanması arasında hiçbir farkın olmadığını görüyoruz.

Anahtar Sözcükler: İşgücü piyasaları, klasik politik iktisat

KAPİTALİST İLİŞKİLERİN POLİTİK İFADESİ OLARAK DEVLETİN NEOLİBERAL BİÇİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Melehat KUTUN GÜRGEN

Bu yazıda sermaye ilişkilerinin toplumsal bir uğrağı ve 1970’ler krizi sonrası yeniden yapılanma sürecinin faili olarak devletin neoliberal biçimi ele alınmıştır. Keynesyen refah modelindeki “müdahaleciliğin” aksine kapitalist devletin neoliberal biçiminde vurgunun “devlet-piyasa karşıtlığı” üzerine yapılması genel kanının aksine iki farklı devlet biçiminin birbirlerine karşıt olduğu anlamına gelmemektedir. Sözkonusu olan, karşıtlıktan çok kapitalist devlet biçimine ilişkin tarihsel bir farklılaşmadır. Zira kapitalist devletin sermayenin üretimdeki egemenliğini düzenlemesine karşın, “tarafsız” bir aygıt olarak görünümü onun genel özelliğini oluşturmaktadır. Bu özelliğin bir yansıması olarak devletin neoliberal biçimiyle özdeş katı/otoriter yapılanmasının “demokratikleşme” söylemi ile nasıl örtüştüğü ise çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Toplumun politik biçiminin anlaşılmasını amaç edinen bu çalışma, böylece, bir yandan kapitalist ilişkilerin yeni bir biçimi olarak neoliberal devleti kavramsallaştırırken, diğer yandan da dünya kapitalist sisteminin bir üyesi olarak Türkiye’de somutlaşan neoliberal pratikleri anlamlandırmış olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Neoliberalizm, Devlet Biçimi, Ekonomi-Siyaset Ayrımı, Güçlü Devlet, Demokrasi

TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hüsniye AKILLI

Ekolojik ve toplumsal bir değer olan su, küresel politikalarla işleyen bir süreç çerçevesinde yerelleşme ve özelleştirmeye konu edilmektedir. Hizmetin sunumunda, sürecin içselleştirme ve ikna araçlarıyla kamusal politika ve kamu yararı anlayışından vazgeçilmektedir. Bu makalede son yıllarda ülkemizdeki hizmetle ilgili kuruluşların yapı ve işleyişlerindeki dönüşüme vurgu yapılmakta ve bu kuruluşlar içinde ana kuruluş sıfatıyla su yönetiminin değişen yüzü olarak nitelendirilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi raporları temel alınarak kurumun örgütsel-personel ve mali yapısındaki değişime odaklanılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Su, Su yönetimi, Küresel su yönetimi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.

KİTAP İNCELEMESİ: TÜRK AYDININA PATRICK HAENNI’DEN BİR ANIMSATMA

Patrick HAENNI, Piyasa İslamı: İslam Suretinde Neoliberalizm (Çev. Levent Ünsaldı), İstanbul: Özgür Üniversite Kitaplığı, 2011, 135 sayfa.

Diren ÇAKMAK

İsviçreli siyaset bilimci Dr.Patrick Haenni (doğum yılı 1968), İsviçre’de bulunan Religioscope Instute araştırmacılarındandır. Ortadoğu uzmanı olan Haenni, uzun yıllar başta Mısır olmak üzere pek çok Arap ülkesinde yaşamış ve incelemelerde bulunmuştur. ABD’de bulunan California Berkeley Üniversitesi bünyesinde Kurumlar ve Yönetişim Programı’nda dinler sosyolojisi ve Ortadoğu politikası dersleri ve Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi bünyesinde Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde Ortadoğu’daki radikal ve ılımlı İslami hareketler konulu seminerler vermektedir. İslamcılık, İslami örgütler, İslami burjuvazi, İslami tüketim kalıpları gibi konularda yayımlanmış makaleleri vardır. Avrupa’daki İslam kimliği ve Avrupa demokrasi anlayışı ile ilişkisi bağlamında verdiği konferanslarla dünyada tanınan Patrick Haenni, Arapça başta olmak üzere Ortadoğu’da konuşulan dilleri bilmektedir. 2005 yılında, “L’islam de marché: L’autre révolution conservatrice” ismiyle Fransızca olarak yayımlanmış ve Türkçe’ye 2011’de “Piyasa İslamı: İslam Suretinde Neoliberalizm” ismiyle çevrilerek yayımlanmış olan kitap, Patrick Haenni’nin Ortadoğu uzmanı olarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Öyle ki, ismi, Oliver Roy’dan sonra Batılı Ortadoğu uzmanları listesinin ikinci sırasına oturmuş gözükmektedir. Bu bağlamda, kitabın, altı yıl gecikmeyle olsa da, Türkçe’ye kazandırılması bakımından Özgür Üniversite’nin önemli bir eksikliğe cevap vermiş olduğunu belirtmek gerekir.

MAKRO VE MİKRO TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE NOTLAR 

Christian MEIER, Çev: Doğan GÜN

Bu çalışma, makro ve mikro tarih ilişkisi üzerine notları ve örneklemeleri içermektedir. Mikro tarihe ilginin nereden geldiği irdelenmiş, her şeyin küçük ayrıntılarda gizli olduğu, mikro alanlar araştırılmadan, makro olayların açıklanamayacağı vurgulanmıştır. Gündelik tarih nitelemesi yerine, mikro tarih demenin daha anlamlı olacağı, sıradan insanların gündelik yaşamı incelendiğinde, ilgili kültür ve çağla bütünleşen farklı biçimlerin ortaya çıktığı belirtilmiştir. M.Ö. 5. yüzyıl Atina örneğinde, makro ve mikro tarihin yakın bir bağıntı içinde olduğu açıklanmıştır. Makalenin sonuç kısmında ise yazar, güncel bir soruna işaret ederek, 1933 ve 1945 yılları arasında Alman tarihinin, mikro ve makro olaylar arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmek için çaba sarf ettiğini ve zorluklar yaşadığını somut örneklerle gösteriyor.

Anahtar Sözcükler: Makro Tarih, Mikro Tarih, Alman Tarihi, Attika, Avrupa, Annales, Nomoloji, İdeoloji

SON DÖNEM OSMANLI DÜŞÜNÜNDE KÜLTÜREL DEĞİŞME PLATFORMU OLARAK BATILILAŞMA: DR. ABDULLAH CEVDET VE İÇTİHAT DERGİSİ ÖRNEĞİ

Cem DOĞAN

Osmanlı İmparatorluğu, özellikle Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemleri arasında birçok kendine özgü karakter yetiştirmiştir. Bu karakterlerin en ilginçlerinden biri de hiç şüphesiz Abdullah Cevdet’tir. Çıkardığı İçtihat Gazetesi’nde fikirlerini yaymaya çalışan Cevdet, ya hep ya hiç mantığı çerçevesinde Batı medeniyetinin tek gerçek medeniyet olduğunu ve eğer Osmanlı Batı’yı örnek alarak yıkılmaktan kurtarılacaksa sorgusuz bir biçimde ve tamamen bu medeniyetin taklit edilmesi gerektiği görüşünü savunmuştur. Bu yönüyle Cevdet, II. Meşrutiyet’in Batıcılığı savunan fikir akımı içerisinde yer alan entelektüellerin en uç noktasını temsil etmektedir. Bu çalışmada, bir yandan Abdullah Cevdet’in yaşamı ve çalışmaları hakkında genel bilgiler verilirken; öte yandan da Cevdet’in Batılılaşma hakkındaki görüşleri İçtihat Gazetesi’nde kaleme aldığı makaleler ve telif eserleri üzerinden okunmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Abdullah Cevdet, Batılılaşma, İçtihat Dergisi, Ziya Gökalp, Osmanlı İmparatorluğu, Kültür, Medeniyet.

Memleket Siyaset Yönetim kategorsindeki diğer yayınlar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım