YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

YAYED Belediyelerde Araştırma Birimi Kuruyor

BELEDİYELERDE SOSYAL ARAŞTIRMALAR BİRİMİNİN

KURULUŞU VE İŞLEYİŞİYürütücü:     Prof. Dr. Metin Özuğurlu,  SBF, Ankara  Üniversitesi

 


Konu

Proje; belediye etkinlik alanlarına yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek bir örgütlenmenin Belediye bünyesinde hayata geçirilmesini konu almaktadır. Böyle bir birim için gerekli olan personel, çalışma mekanı ve ilgili teknik donanım, Belediye tarafından temin edilecek;  personelin bilimsel araştırma yapabilir hale gelmesine yönelik eğitim ve teknik destek ise YAYED tarafından sağlanacaktır.  

Amaç

Proje; belediye hizmetlerinin sunumunu, bilimsel araştırmalarla derlenen ve üretilen verilerle enforme etmeyi amaçlar. 21. yüzyıl koşullarında verilerle bilgilendirilmiş ve temellendirilmiş hizmet sunumu konusu, belediyeler bakımından tercih olmaktan çıkmış bir zorunluluk halini almıştır. Nüfus hareketleri, toplumsal değişme ve kentleşme dinamiklerinin belirlenimi altında belediyelerin gündelik yaşam örüntüleri içindeki çok yönlü önem ve etkileri artarak devam etmektedir. Belediyelerin önemi artarken, bireylerin aile-devlet-piyasa arasındaki karşılıklı ilişkilerle şekillenen yaşam bağları içinde piyasa belirleyici konuma yükselmektedir. Devletin kamucu ağırlığının piyasa lehine eridiği bu koşullar, birbirine rakip iki farklı belediyecilik anlayışını da gündeme getirmiştir. Hakim ve yaygın olan belediyecilik anlayışı mevcut koşulları piyasa lehine tahkim ederken, piyasadan bağımsızlaştırılmış yaşam alanları sunmayı hedefleyen alternatif belediyecilik anlayışları da (yeniden) gündeme gelmektedir. Bu Proje; bireyi ve toplumu piyasanın bir uzvu gibi kavrayan neoliberal belediyecilik anlayışını reddeder. Projenin uygulanacağı belediyeler, birey ve topluma piyasadan bağımsızlaştırma çabası içindeki halkçı yada toplumcu belediyeler olacaktır.

 

Kapsam

Proje; amaca dönük olarak eğitim, teknik destek ve danışmanlıktan oluşan üç ayaklı etkinlikleri kapsar. Bu üç unsur, proje sürecinin başından itibaren eş-anlı olarak devreye girecek ve birbirini besleyecektir.  Bununla birlikte kapsamlarına açıklık getirmek maksadıyla ayrı ayrı ele alınmasında fayda vardır.

I) Eğitim: Projenin asli unsurudur. Ders anlatımı (teorik) ve uygulamanın (pratik) iç içe geçtiği bir işleyişe sahiptir. Sosyal araştırma eğitiminin ana gövdesini nicel veri derleme ve çözümleme işlemleri oluşturacak, nitel yöntemden ise giriş mahiyetinde söz edilecektir.  Belediye bünyesinde araştırma biriminin oluşması sürecinde önceliğin nicel araştırma yöntemlerine verilmesi, böyle bir birimden beklentilerin karşılanması bakımdan anlamlıdır. Nitel araştırma konusu ise araştırma biriminin Belediye bünyesinde yerleşiklik kazanmasının ardından gündeme gelecektir. Nicel araştırma deseni ağırlıklı eğitim çalışması şu alt başlıklardan oluşacaktır:

a)       Sosyal araştırmaya giriş: Araştırmanın temel aşamaları

b)      Sosyal araştırmanın planlanması

a.       Araştırmanın konu ve soruları

b.      Araştırmanın türü

c.       Veri derleme aracının (anket formu) geliştirilmesi

d.      Pilot çalışma

e.      Örneklem planı

                                                               i.      Temsili örneklem

                                                             ii.      Yargısal örneklem

c)       Saha çalışması

a.       Anketör eğitimi

b.      Saha çalışmasının denetimi

d)      Veri girişi

e)      Veri analizi

f)        Rapor yazımı ve sunum

II) Teknik Destek: gereksinime göre şekil alacaktır. Araştırma biriminde görev alacak personelin konuya ilişkin bilgi düzeyi ile bilgisayar donanımın kapasitesinden bağımsız olarak projede sunulacak olan teknik destekler şu unsurları kapsayacaktır:

a)       Anket formunun teknik özelikleri

b)      Veri girişi teknikleri

c)       Veri analizi için soft-ware program desteği

III) Danışmanlık Hizmeti: talep edilmesi halinde Belediye bünyesindeki araştırma birimi bağımsız araştırma yapabilir hale gelinceye kadar sürdürülecektir.

Sonuç olarak, 6’şar saatten iki güne yayılmış bir biçimde 12 saatlik yoğunlaştırmış bir eğitime tabii tutulan Belediye personel(ler)i aracılığıyla, Belediyelerin kendi bünyelerinde araştırma birimlerini kurmaları ve hizmetlerini bilimsel bilgi temelli sürdürme olanaklara kavuşmaları mümkündür.


İş-zaman tablosu

Zaman (saat)

İşler

Çıktı

1. gün

1.

Sosyal araştırmaya giriş:  Araştırmanın temel aşamaları

Araştırma konusunda genel formasyon edinilecek ve araştırma etiği ilkeleri kavranacak.

2

Sosyal araştırmanın planlanması

Belli bir konuda (örneğin Belediye hizmetleri ve hemşeri memnuniyeti) nicel araştırma yapmanın esasları öğrenilecek.

 Anket formunun geliştirilmesi

4

 Örneklem planı

Araştırmanın gerek genellenebilirliği gerekse de nesnelliği bakımından en kritik husus olan örneklem hususu, temsili örneklem tekniklerine ağırlık verilmek suretiyle öğrenilecek.

6

2. Gün

1

Saha çalışması

Anketör seçimi ve eğitimi, anket formunun pilot çalışmasının yapılması, saha sorumluları ve anketör gruplarının oluşturulması ve saha çalışmasının denetimi gibi kritik hususlar kavranacak.

2

Soft-ware programının uygulamalı tanıtımı

SPSS ve benzeri soft-ware programlarından amaca uygun olanının uygulamalı olarak tanıtımı yapılacak ve sahadan derlenen verilerin bilgisayar ortamına nasıl aktarılacağı öğrenilecek.

3

Veri girişi

Bilgisayar ortamında dosya oluşturma, veri girişinin alternatif örgütlenme biçimleri, veri girişi ve kontrol hususları öğrenilecek.

4

Veri analizi

Betimleyici istatistiki testler, frekans ve çapraz-tablo analizleri gibi temel istatistiki işlemler uygulamalı olarak öğrenilecek; tablolaştırma ve tablo okuması yapılacak.

5

Rapor yazımı ve sunum

Araştırma etiği ilkeleri temelinde rapor yazımının genel esasları ile yönetici özeti gibi özel hususlar öğrenilecek.

6

Genel değerlendirme

Eleştirel değerlendirmeler yapılacak ve danışmanlık hizmeti için gerekli ilişki ağı kurulacak.

       

 

 

Yardım kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım