YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

5216 - 5393 S.kanunlarla İlgili Anayasa Mh.kararları

BELEDİYE YASALARINA NE OLDU

31 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26420

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2004/79

Karar Sayısı : 2007/3 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 25.1.2007

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Ali TOPUZ, Haluk KOÇ ile birlikte 121 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 10.7.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu‘nun;

6. maddesinin; birinci fıkrasının ikinci tümcesi ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının, 7. maddesinin; birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "...aynen veya değiştirerek..." ibaresinin, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "...ile birinci fıkrada sayılanlar..." ibaresinin ve (b), (c), (d), (e) bentlerinin, 8. maddesinin; üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü tümceleri ile beşinci ve altıncı fıkralarının, 9. maddesinin; dördüncü fıkrasında yer alan "...bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ..." ibaresi ile beşinci fıkrasının, 14. maddesinin altıncı fıkrasının birinci tümcesinde yer alan "... olanlar dışındaki ..." ibaresinin, 18. maddesinin birinci fıkrasının (L) bendinin, 22. maddesinin son fıkrasında yer alan "... toplam memur sayısının % 10‘unu ve" ibaresi ile "... encümen kararıyla ..." ibaresinin, 23. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci tümcesinin, 24. maddesinin (n) bendinin, 25. maddesinin birinci fıkrasının "...yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde ..." bölümünün, 26. maddesinin birinci tümcesinin, 27. maddesinin; birinci fıkrasının son tümcesi ile altıncı ve yedinci fıkralarının, 28. maddesinde yer alan "... bu kanuna aykırı olmayan ..." ibaresinin, Geçici 2. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve yedinci fıkralarının, Geçici 3. maddesinin üçüncü fıkrasının son tümcesinin, Anayasa‘nın 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 36., 47., 67., 87., 88., 123., 127., 162., 163., 169. ve 170. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve bu kuralların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu ve ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

10.7.2004 günlü, 5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu"nun:

A) 18. maddesinin birinci fıkrasının (L) bendi, 25.1.2007 günlü, E. 2004/79, K.2007/6 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu bendin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete‘de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B) 24. maddesinin (n) bendine ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle bu bendin yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

C) 1 - 6. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesi ile ikinci fıkrasına,

2 - 7. maddesinin, birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "... aynen veya değiştirerek ..." ibaresine, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "... ile birinci fıkrada sayılanlar ..." ibaresine ve (b), (c), (d) ve (e) bentlerine,

3 - 8. maddesinin, üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü tümceleri ile beşinci ve altıncı fıkralarına,

4 - 9. maddesinin, dördüncü fıkrasında yer alan "... bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ..." ibaresi ile beşinci fıkrasına,

5 - 14. maddesinin altıncı fıkrasının birinci tümcesinde yer alan "... olanlar dışındaki ..." ibaresine,

6 - 22. maddesinin son fıkrasında yer alan "... toplam memur sayısının % 10‘unu ve ... encümen kararıyla ..." ibarelerine,

7 - 23. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci tümcesine,

8 - 25. maddesinin birinci fıkrasının "... yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde ..." bölümüne,

9 - 26. maddesinin birinci tümcesine,

10 - 27. maddesinin birinci fıkrasının son tümcesi ile altıncı ve yedinci fıkralarına,

11 - 28. maddesinde yer alan "... bu kanuna aykırı olmayan ..." ibaresine,

12 - Geçici 2. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve yedinci fıkralarına,

13 - Geçici 3. maddesinin üçüncü fıkrasının son tümcesine,

yönelik iptal istemleri, 25.1.2007 günlü, E. 2004/79, K. 2007/6 sayılı kararla reddedildiğinden, bu madde, fıkra, bend, bölüm ve ibarelere ilişkin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

D) 6. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları hakkında 25.1.2007 günlü, E. 2004/79, K. 2007/6 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu fıkralara ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

25.1.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Tülay TUĞCU

 

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

 

Üye

Sacit ADALI

         

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

Üye

Mehmet ERTEN

         

Üye

A. Necmi ÖZLER

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

Üye

Şevket APALAK

         

Üye

Serruh KALELİ

 

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

   
Kararlar kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım