YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

İller Bankası Altkomisyon Tasarısı

İller Bankası Tasarısı, altkomisyondan aşağıdaki gibi çıktı. Plan Bütçe Komisyonu bu metni görüşecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kuruluş

Kuruluş

MADDE 1 - (1) Bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, merkezi Ankara‘da, Başbakanlıkla ilgili anonim şirket statüsünde "İller Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.

(2) Bankanın kısaltılmış unvanı "İLBANK"dır.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Kanunda geçen;

"Bakanlık" deyimi Başbakanlığı,

"Bakan" deyimi Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını,

"Banka" deyimi İller Bankası A.Ş.‘yi (İLBANK)‘ı,

ifade eder.

Bankanın Amacı

MADDE 3 - (1) Bankanın amacı; İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.

(2) Banka, yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmede belirtilen faaliyetleri yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Sermaye

MADDE 4- (1) Bankanın sermayesi 3.000.000.000,00 Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00 Yeni Türk Lirası itibari değerde 3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, tamamı Hazineye aittir. Sermaye Genel Kurul kararı ile artırılabilir.

(2) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesi Banka hakkında uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bankanın Organları ve Yönetimi

Genel Kurul

MADDE 5- (1) Genel Kurul, Banka hissedarlarından oluşur. Genel Kurul, bu Kanun hükümleri saklı olmak üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görev yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun üyesidir. Yönetim Kurulunun kalan altı üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından Genel Müdür dışındaki bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı, bir üyeyi de Başkan Vekili olarak seçer.

(2) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda aranan nitelikleri haiz olmak şarttır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetim Kurulu

MADDE 7- (1) Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri hissedarlarca önerilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Denetçilerde Yönetim Kurulu üyeleri için gereken şartlar aranır. Denetçiler, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre görev yapar. Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Müdür

MADDE 8- (1) Banka Genel Müdürünün 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre genel müdür vasıflarını haiz olması zorunludur. Genel Müdür ortak kararname ile atanır. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Banka Personeli

MADDE 9- (1) Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür.

(2) Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

(3) Banka personelinin ücret ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz.

(4) Banka personeli, sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 10- (1) Banka, bu Kanunda yer alan hükümler dışında, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve genel hükümlere tabidir.

(2) Banka, yerel yönetimlerin bu Kanun kapsamındaki her türlü projelerinde kullanılmak üzere genel bütçe dâhil yurt içi ve yurt dışından temin edilen fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık eder. Aracılık işlemi; kaynakların yerel yönetimlere doğrudan transferi şeklinde olabileceği gibi, bu kaynaklardan finanse edilecek projelerin yürütülmesine yardım şeklinde de olabilir.

(3) Bankaya bedeli ödenmeyen bir görev verilemez.

(4) Bankanın çalışma konuları, organları, sermaye miktarı, hisseleri, tahvil ihracı, hesapları, gelirleri, kâr, kontrollük ve sigorta hizmet gelirlerinin dağıtımı ile bu Kanunda hüküm bulunmayan diğer hususlar ana sözleşme ile düzenlenir.

(5) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun karşılıklara ilişkin hükümleri ile diğer koruyucu hükümleri Banka hakkında uygulanmaz.

(6) Banka, bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11 - (1) 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ile 8/12/1987 tarihli ve 298 sayılı, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) İller Bankasının hisseleri başka bir işleme gerek kalmadan ve bedelsiz olarak Hazineye devredilmiş sayılır. Hisse devir işlemlerinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bankanın itibari ve ödenmiş sermayesi arasındaki farkın karşılanmasında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun sermayenin nakden ödenmesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankanın ana sözleşmesi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içinde yapılacak ilk Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Bu Kanunun yürürlük tarihinde görevde bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görevleri yenileri seçilinceye kadar, Genel Müdürün görevi ise yenisi atanıncaya kadar devam eder.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak devir, tescil ve kayıt işlemleri ile bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin (c) bendi hükmü Banka hakkında uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

(2) Kadroları iptal edilen personelden Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler; bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanır ve söz konusu pozisyonlara atama işlemi yapılıncaya kadar Bankaca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bunlar, Bankada yeni bir pozisyona atanıncaya kadar, eski kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler.

(3) Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen personel, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde Banka tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. Ancak, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler, Banka tarafından karşılanır.

(4) Bankanın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut personeli hakkında emeklilikleri yönünden tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam olunur. Bunlardan Bankada sözleşmeli olarak atananların, aksine bir talepte bulunmamaları halinde emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları Banka tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgileri devam ettirilir ve emeklilik işlemlerinde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 48 inci maddesinin (b) fıkrası ile ek 68 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(5) Bankada işçi kadro ve pozisyonlarında çalışanlar, haklarında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mevcut statülerinde çalıştırılmaya devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunla kaldırılan İller Bankasının tüm hak ve mükellefiyetleri ile alacak ve borçları; İller Bankası leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ve icra takiplerine ilişkin bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlar İller Bankası Anonim Şirketine geçer ve bu davalar ile icra takipleri İller Bankası Anonim Şirketi husumetiyle yürütülür. Diğer mevzuatta İller Bankası Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılır.

(2) Mülga 4759 sayılı İller Bankası Kanunu uyarınca İller Bankası tarafından ihale edilen veya halen Bankanın kontrollüğünde yürütülmekte olan belediye ve il özel idarelerine ait yapım, mal alım, hizmet ve danışmanlık işleri sonuçlandırılıncaya kadar 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun iç sistemler ile denetim ve alınacak önlemlere ilişkin hükümleri Banka hakkında bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte İller Bankası Genel Müdürlüğünün 2006 yılı bilânço kârından köylere ayrılan pay İller Bankası Anonim Şirketi tarafından özel idare yatırımlarında kullanılır.

Yürürlük

MADDE 12 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İller Bankası - diğer haberler (İller Bankası sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım