YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Seçime 19 Parti Giriyor....

YSK 29 Mart 2009 yerel seçimlerine katılacak partileri 2008 yılının son günü belirleyerek açıkladı...

29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partiler belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu açıklamasına göre seçime 19 parti katılacak:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Anavatan Partisi,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Büyük Birlik Partisi,
5- Cumhuriyet Halk Partisi,
6- Demokrat Parti,
7- Demokratik Sol Parti,
8-Demokratik Toplum Partisi,
9- Emek Partisi,
10- Genç Parti,
11- Hak ve Özgürlükler Partisi,
12- İşçi Partisi,
13- Liberal Demokrat Parti,
14- Millet Partisi,
15- Milliyetçi Hareket Partisi,
16- Özgürlük ve Dayanışma Partisi,
17- Saadet Partisi,
18- Sosyaldemokrat Halk Partisi,
19- Türkiye Komünist Partisi.

Seçimlerin başlangıç tarihi 01 Ocak 2009 Perşembe günü ve bu seçimlerde seçim propagandasının başlangıç tarihi ise 19 Mart 2009 Perşembe günü olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim süreciyle ilgili olarak şu kararları (no 341) aldı:

1- Seçim dönemlerinde, genel yollar ve caddeler üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde her türlü seçim çalışması yapılmasının ve parti bürosu kurulmasının yasak olduğuna,

2- Hoparlörle propagandanın, seçimin başlangıcı olan 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren seçim propagandasının sona erdiği tarih olan 28 Mart 2009 Cumartesi günü saat: 18:00‘e kadar halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 298 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin son fıkrası hükümlerine uymak şartıyla serbest olduğuna,

3- Seçimin başlangıç tarihi olan 01/01/2009 tarihinden 19/03/2009 tarihine kadar siyasi propaganda amaçlı açık ve kapalı yer toplantılarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi olduğuna,

4- Siyasi partilerin ve adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılığı ile dağıtılmasının yasak olduğuna,

5- El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme yeterliğini haiz olmaları gerektiğine, genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanların ilan dağıtamayacaklarına,

6- 298 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetlilerin seçimlerde de tarafsızlıklarını korumak zorunda olduklarına, bu kapsamda olanların siyasi partilere veya adaylara her ne nam ve ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunmalarının yasak olduğuna,

7- Memur ve hizmetlilerin siyasi bir partinin veya adayın emrinde siyasi bir faaliyette çalıştırılmalarının, her türlü araç ve gereç ile imkanlarını kullanmalarının veya kullandırılmalarının yasak olduğuna,

8- Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasak olup, seçim propagandalarında, Türkçe‘den başka dil ve yazı kullanılmasının yasak olduğuna,

9- Bankalar Kanunu‘na tabi teşekküllerin, siyasi bir partinin ve adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmalarının yasak olduğuna, daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukarıdaki fıkrada mahiyeti belirlenen her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınların da aynı hükme tabi olduğuna,

10- Vatandaşların ikamet ettikleri konutlara veya işyerlerine destekledikleri partilere veya adaylara ait parti bayrağı, afiş, resim ve flamaların asılmasının yasak olduğuna,

11- Oy verme gününden önceki yirminci güne kadar (01/01/2009 - 09/03/2009 tarihleri arasında) 298 sayılı Kanunun 60/5, 61/1-2. maddelerine göre, özel ve tüzel kişilere ait reklam panoları dahil, aynı Kanunun 60/2. maddesinde belirtilen yerler dışında duvar ilanı, flama, parti bayrağı ve afiş asılması ve yapıştırılmasının yasak olduğuna,

12- Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününden önceki yirminci güne (01/01/2009 - 09/03/2009 tarihleri arasında) kadar duvar ilanı ve afişle propagandaya ilişkin uygulama ve yasakların mülki idare amirlerinin yetki, gözetim ve denetimi altında yürütülmesine,

13- Cep telefonları ile belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası yapılamayacağına, yapıldığı takdirde hukuki ve cezai açıdan ilgili imtiyaz şirketlerinin sorumlu olacaklarına,

14- Seçim döneminde (seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar ki süreçte) şehir içi toplu ulaşımı sağlayan her türlü araçlara ve araçların içerisinde bulunabilecek her türlü reklam araçlarına siyasi propaganda içeren afiş, flama ve posterlerin asılamayacağına ve hiçbir suretle reklam yapılamayacağına,

15- Belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılmakta olan raylı araçlara ve bu araçların bulunduğu yer altı ve üstü merkezlerine veya raylı araçların içerisinde bulunan her türlü reklam araçlarının seçim dönemi içerisinde propaganda yasakları kapsamında olduğuna,

16- Siyasi partiler ve bağımsız adayların; postaya açıktan, ambalajsız olarak verecekleri el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtların belli bir adresi içermesi şartı ile, sadece PTT kanalıyla oy verme gününden önceki gün saat 18.00‘e kadar (yani son yirmidört saat dışında) dağıtımında kanunen bir sakıncanın olmadığına, ancak son yirmidört saat içinde bu tür gönderilerin dağıtımının yasak olduğuna,

17- PTT Genel Müdürlüğünce hizmete sunulan "Kişisel Pul" uygulaması kapsamında siyasi parti logosu, adayın fotoğrafı ve propaganda niteliğinde yazı ihtiva eden "Kişisel Pul"ların basımının ve bunların yapıştırıldığı gönderilerin dağıtımının yapılmasının, seçim dönemi içerisinde 298 sayılı Kanunun 62. ve 63/b maddeleri uyarınca yapılamayacağına,

18- Bağımsız adayların, seçim propagandalarında seçimlere katılan veya katılmayan siyasi partilerin amblemini, bayrağını, afiş, poster vb. materyallerini kullanmalarına yasal olanak bulunmadığına,

19- Siyasi partilerin ve adayların kültürel faaliyetler kapsamında kutlama ve toplantı yapmak için izin verme konusunda seçim kurullarına başvurulamayacağına, bu konularda yetkinin idari mercilere ait olduğuna,

20- Kurumsal olarak kutlanacak bilimsel etkinlikler nedeniyle seminer verilmesi, sunulan broşür ve afişlerin asılması ve dağıtılması şeklinde planlanan faaliyetlerin seçim yasaklarına girmediğine,

II- OY VERME GÜNÜNDEN ÖNCEKİ YİRMİNCİ GÜN İÇİNDE (09/03/2009 - 28/03/2009);

1- 09 Mart 2009 Pazartesi akşamına kadar, sabit reklam yerlerinden (bilboard, pano vs.) ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde seçime katılacak siyasi partiler ve bağımsız adayların başvuruda bulunmaları halinde eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanmalarının mümkün olduğuna, siyasi partiler ve bağımsız adayların tümünün istekte bulunmaması halinde, istekli sayısına göre tahsisin yapılması yoluna gidilmesi gerektiğine,

2- Oy verme gününden önceki son yirmi gün içinde (09/03/2009 - 28/03/2009 tarihleri arasında), özel ve tüzel kişilere ait reklam panoları dahil, 298 sayılı Yasanın 60/1-2. maddesinde gösterilen yerlere duvar ilanı, flama, parti bayrağı ve afiş asılması ve yapıştırılmasının serbest olduğuna,

Yukarıda belirtilen yerler dışında kalan yerlere duvar ilanı, flama, parti bayrağı, afiş asılmasının ve yapıştırılmasının yasak olduğuna,

3- Yukarıdaki 1 ve 2. maddelerde belirtilen uygulama ve yasakların ilçe seçim kurullarının denetimi ve gözetimi altında yürütülmesine,

III- SEÇİM PROPAGANDASININ BAŞLANGICI OLAN 19 MART 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN OY VERME GÜNÜNÜ TAKİP EDEN GÜNE KADAR OLAN SÜRE İÇİNDE;

1- 19 Mart 2009 Perşembe gününde başlayan serbest propaganda süresi içinde ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlerden başka açık ve kapalı yerlerde toplu olarak propaganda yapılmasının yasak olduğuna,

2- 298 sayılı Kanun‘un 62 nci maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu‘na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmasının yasak olduğuna,

3- Başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklarına, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenlerin yapılamayacağına ve resmi ziyafet verilemeyeceğine, Başbakan ve bakanların seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında bu Kanun hükümleriyle bağlı olduklarına,

4- Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memurun katılamayacağına,

YSK tarafından karar verilmiş bulunuyor..

Yerel Siyaset ve Katılım - diğer haberler (Yerel Siyaset ve Katılım sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım