YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Amaç

Yerinden yönetim kuruluşları ve özellikle yerel yönetimler, bağlı kuruluşları ile bunların birliklerinin hizmet niteliği ile olanaklarının ve kurumsal yapılarının geliştirilmesine katkıda bulunmak; 

Çağın gereklerine uygun kamu hizmeti üretme gereği gözönüne alınarak, bu birimlerde nitelikli hizmet – üretken emek ilişkisini gözeten istihdam politikalarının ve nitelikli çalışma ilişkileri koşullarının yaratılmasına destek olacak öneriler geliştirmek; 

Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda ulusal bağımsızlık ve demokratik, toplumsal, planlı kalkınma ilkelerine dönük olarak, yerel düzeyde kamusal hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası politikaların oluşumuna çalışmak, politika gündemine müdahale etmek, seçenekler geliştirmek, bunları yaygınlaştırmak; 

Yurttaşların yerel sorunların çözümüne etkin, özgür ve eşit olarak katılmalarını özendirmek ve ulusal, toplumsal ve kamusal yararı gözetme bilinci içinde yerel kalkınmayı güçlendirerek kamu yararının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Dernek, bu amacı gerçekleştirmek için:

 1. Ülkemizde ve dünyada yerinden yönetime ilişkin düzenlemeler ile uygulamaları araştırır, saptar, bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu alandaki gelişmeleri izler, kamuoyuna ve ilgili kurumlara duyurur, bu amaçla bilimsel yazı, inceleme, araştırma, makale satın alır, destekler, sonuçlarını üyelerine, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara ve kamuoyuna duyurur. Gerekirse araştırma, geliştirme ve çalışma ve eğitim birimleri kurar.
 2. Yerinden yönetim kuruluşlarının gereksinimi olan konularda eğitim-yetiştirme programları hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, sertifikaya bağlayarak belgelendirir.
 3. Yerinden yönetime ilgili konularda yasa, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlayıp ilgili kurumlara ileterek kabul görmesini ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışır.
 4. Aynı amacı taşıyan dernek ve diğer kuruluşlar ile uluslararası örgütlerle ilişkiler kurar, işbirliği yapar ve ilgili üst örgütlere üye olur.
 5. Tekeller ve çok uluslu şirketlerin tutum ve politikaları karşısında yerel yönetimlerin korunması ve desteklenmesi bakımından gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, kamuoyunu bilgilendirir ve aydınlatır.
 6. Bülten, broşür, gazete, dergi, kitap üretir, üretilmesini sağlar, yayımlar, yayımlatır veya destekler, internet web sitesi, disk, kaset, kartpostal, afiş, film yapar, yapılmasını destekler, katkı sağlar ve işbirliği yapar, saydam, fotoğraf, resim üretir, üretimini sağlar, yayınlar, yayınlatır, destekler, katkı sağlar.
 7. Kongre, seminer, sempozyum, konferans, açık oturum, panel, söyleşi, gösteri ve benzeri toplantılar düzenler. Gerekirse yarışmalar düzenler, ödüller koyar.
 8. Üyelerinin eğitim gereksinimlerini karşılar, bilgilendirir, aydınlatır. Eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel çalışmalar için okul, kütüphane, kültür ve eğitim tesisleri açar ve işletir. Sanat, kültür ve sosyal içerikli çalışmalar yapar ve kurslar düzenler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 9. Sergi, panayır, fuar düzenler, tanıtıcı çalışmalar yapar ve sergi, panayır ve fuar düzenleyenlerle işbirliği yapar, yönlendirici, destekleyici olur, yarışmalar düzenler, ödüller verir.
 10. Yerinden yönetime ilgili belgelerin toplanacağı belgelikler kurar ve bilimsel bir düzenleme ile araştırmacıların yararlanmasına sunar.
 11. Taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar, kiraya verir, üzerlerinde ayni haklar kurar, kaldırır, sözleşmeler yapar, hukuki tasarruflarda bulunur, inşaat yapar, yaptırır.

DERNEĞİN ETKİNLİK ALANLARI

Derneğin temel etkinlik alanları, aşağıda sıralanan beş başlıkta toplanmaktadır.

Politika Geliştirme Çalışmaları

Yerinden ve yerel yönetimlere ilişkin tüm temel yasalar değişikliğe uğratılmaktadır. Yeni yasa çalışmaları, genel olarak kamu yönetimi örgütlenmesini dönüştürmektedir. Yeni yasalarla kurulan sistemin ülke yararına biçimlenmesini sağlamak, bunların hukuksal ve pratik uygulanışını izlemek ve değerlendirmek, ulaşılan sonuçların yetkili kurumlar ile kamuoyuna iletilmesi yoluyla politikaların oluşum sürecine katkıda bulunmak önem taşımaktadır.

Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Yerel yönetimler, merkezi yönetim kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve diğer toplumsal örgütlerle ortak araştırma konuları belirlenerek yapılacak araştırmalarda temel ölçüt, Türkiye'nin gerçek gereksinmeleridir. Araştırmalar, ülkenin coğrafyasına, geleneklerine, insanlarının doğasına en uygun politika ve teknikleri geliştirmeyi amaçlayacaktır.

 • Hukuk Masası
 • Yerel Yönetim Araştırmaları Masası
 • Kentsel Planlama, Altyapı, Çevre Masası
 • Uluslararası ilişkiler Masası
 • İstihdam-Çalışma ilişkileri Masası
 • Kent Ekonomisi Masası
 • Danışma-Yardım Çalışmaları

Yerel yönetim kuruluşlarına hukuksal ve teknik olarak her türlü konuda danışma hizmeti vermek ve doğrudan yardımda bulunmak. Bu işlev, araştırma, eğitim, yayın ve toplantı çalışmalarıyla genel olarak yapılacağı gibi, belediyelerin istekte bulunmaları durumundan doğrudan ve sorun odaklı olarak da yürütülecektir. Danışma ve yardımın üçüncü biçimi, internet üzerinde kurulacak yerel yönetim paylaşım ağları üzerinden çalışmadır.

Eğitim Çalışmaları

Günümüzde hemen tüm yerel uygulama alanlarında kapsamlı bir eğitim gereksinmesi vardır. Bunlardan altısı, bugün ve gelecek birkaçyılın öncelikli çalışma alanlarıdır:

 • Bilgi edinme yasası uygulamaları
 • Kamu ihale sistemi uygulamaları
 • Yeni bütçe sistemi uygulamaları
 • Su ve kanal yatırımları
 • Çöp yatırımları
 • Ulaştırma yönetimi yatırımları

Yayın Çalışmaları

Araştırma sonuçlarının raporlanarak kitaplaştırması, toplantı bant çözümleri ile bildirilerin basılması, iki aylık bir süreli yayın çıkarılması, yayın çalışmalarının başlıca ürünleridir.

Kurumsal kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım