YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Tüzük

YEREL YÖNETİM ARAŞTIRMA YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

Madde 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

a) "Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği"
b) Derneğin genel merkezi ANKARA 'dadır.
c) Dernek, diğer il ve ilçelerde şube açabilir.

Madde 2 : DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı; yerinden yönetim kuruluşları ve özellikle yerel yönetimler, bağlı kuruluşları ile bunların birliklerinin hizmet niteliği ile olanaklarının ve kurumsal yapılarının geliştirilmesine katkıda bulunmak; çağın gereklerine uygun kamu hizmeti üretme gereği gözönüne alınarak, bu birimlerde nitelikli hizmet – üretken emek ilişkisini gözeten istihdam politikalarının ve nitelikli çalışma ilişkileri koşullarının yaratılmasına destek olacak öneriler geliştirmek; Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda ulusal bağımsızlık ve demokratik, toplumsal, planlı kalkınma ilkelerine dönük olarak, yerel düzeyde kamusal hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası politikaların oluşumuna çalışmak, politika gündemine müdahale etmek, seçenekler geliştirmek, bunları yaygınlaştırmak; yurttaşların yerel sorunların çözümüne etkin, özgür ve eşit olarak katılmalarını özendirmek ve ulusal, toplumsal ve kamusal yararı gözetme bilinci içinde yerel kalkınmayı güçlendirerek kamu yararının gerçekleşmesine katkıda bulunmak;  Anayasaya, kanunlara ve ulusal ve kamusal yarara aykırı, yerel halkın hizmetlere ulaşımını engelleyici karar ve uygulamaları tespit etmek ve uyarılarda bulunmaktır.

Dernek, bu amacı gerçekleştirmek için:

a- Ülkemizde ve dünyada yerinden yönetime ilişkin düzenlemeler ile uygulamaları araştırır, saptar, bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu alandaki gelişmeleri izler, kamuoyuna ve ilgili kurumlara duyurur, bu amaçla bilimsel yazı, inceleme, araştırma, makale satın alır, destekler, sonuçlarını üyelerine, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara ve kamuoyuna duyurur. Gerekirse araştırma, geliştirme ve çalışma ve eğitim birimleri kurar.

b- Yerinden yönetim kuruluşlarının gereksinimi olan konularda eğitim-yetiştirme programları hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, sertifikaya bağlayarak belgelendirir.

c- Yerinden yönetime ilgili konularda yasa, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlayıp ilgili kurumlara ileterek kabul görmesini ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışır. Ayrıca, Anayasaya, kanunlara ve ulusal ve kamusal yarara aykırı, yerel halkın hizmetlere ulaşımını engelleyici karar ve uygulamalara karşı gerektiğinde yargı yoluna başvurur.

d- Aynı amacı taşıyan dernek ve diğer kuruluşlar ile uluslararası örgütlerle ilişkiler kurar, işbirliği yapar ve ilgili üst örgütlere üye olur.

e- Tekeller ve çok uluslu şirketlerin tutum ve politikaları karşısında yerel yönetimlerin korunması ve desteklenmesi bakımından gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, kamuoyunu bilgilendirir ve aydınlatır.

f- Bülten, broşür, gazete, dergi, kitap üretir, üretilmesini sağlar, yayımlar, yayımlatır veya destekler, internet web sitesi, disk, kaset, kartpostal, afiş, film yapar, yapılmasını destekler, katkı sağlar ve işbirliği yapar, saydam, fotoğraf, resim üretir, üretimini sağlar, yayınlar, yayınlatır, destekler, katkı sağlar.

g- Kongre, seminer, sempozyum, konferans, açık oturum, panel, söyleşi, gösteri ve benzeri toplantılar düzenler. Gerekirse yarışmalar düzenler, ödüller koyar.

h- Üyelerinin eğitim gereksinimlerini karşılar, bilgilendirir, aydınlatır. Eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel çalışmalar için okul, kütüphane, kültür ve eğitim tesisleri açar ve işletir. Sanat, kültür ve sosyal içerikli çalışmalar yapar ve kurslar düzenler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

i- Sergi, panayır, fuar düzenler, tanıtıcı çalışmalar yapar ve sergi, panayır ve fuar düzenleyenlerle işbirliği yapar, yönlendirici, destekleyici olur, yarışmalar düzenler, ödüller verir.

j- Yerinden yönetime ilgili belgelerin toplanacağı belgelikler kurar ve bilimsel bir düzenleme ile araştırmacıların yararlanmasına sunar.

k- Taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar, kiraya verir, üzerlerinde ayni haklar kurar, kaldırır, sözleşmeler yapar, hukuki tasarruflarda bulunur, inşaat yapar, yaptırır.

Madde 3 : DERNEK ÜYELİĞİ

Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını tamamlamış, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul eden yerel yöneticiler, yerel siyasetçiler, ilgili demokratik kitle örgütü ve sendika yöneticileri, kamu yönetimi uzmanları, akademisyenler ile Yönetim Kurulunun Derneğin amaç maddesinde sayılan çalışmaların gelişmesine katkıda bulunacağını düşündüğü kimseler Derneğe üye olabilir.

Madde 4 : DERNEĞE GİRME

Üye adayını, Derneğin iki üyesi önerir. Öneri yazılı yapılır ve önerinin üyeliğe alınacak kişinin Derneğe yapacağı somut katkıyı da içermesi gerekir. Üye olmak isteyenler, istenen belgeleri, bilgileri vererek üye giriş bildirimini doldurduktan sonra Derneğe başvurur. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde karara bağlar. Sonuç, başvuru sahibine yazıyla bildirilir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilebilir.

Medeni haklara sahip olmayanlarla, kısıtlı olanlar, maddi ve manevi yönden kötü ünlü olanlar üyeliğe alınmazlar.

Madde 5 : ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Dernek üyelerinin seçme ve seçilme hakları vardır. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 6 : ÜYELİK ÖDENTİSİ

Üyelerin, giriş ve yıllık aidatı genel kurulca belirlenir.

Madde 7 : DİSİPLİN SORUŞTURMASI ve ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Yasaların öngördüğü nedenlerle üyelikten çıkarılması gerekenler ile dernek tüzüğüne aykırı hareket eden, derneğin amacı dışında ya da amacına aykırı söz, davranış ve çalışmalarda bulunanlar veya dernek çalışmalarını kasıtlı bir şekilde aksatan, üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı bozan, ödenti borçlarını iki yıl yerine getirmeyen ve yönetim kurulunun yazılı bildirisine karşın 30 gün içerisinde tüm aidat borçlarını ödemeyen üyeler hakkında üyelikten çıkarılma işlemi yapılır.

Yukarıda yazılı durumlarda yönetim kurulu, ilgili üyenin yazılı savunmasını alıp karara bağlar. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyeye, karar tebliğ edilir. İlgili itiraz etmediği takdirde karar kesinleşir. İtiraz edilmesi halinde itirazı karara bağlayacak genel kurul kararına kadar ilgilinin üyelikten kaynaklanan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Üyenin ölmesi durumunda, üyelik düşer, yönetim kurulu bununla ilgili tespit kararı alır.

Üyelikten çıkarma dışında dernek üyeleri ile ilgili disiplin soruşturması yapılmasına karar verildiğinde, yönetim kurulu üyesinden birisi veya üyelerden birisi soruşturmacı olarak görevlendirilir. Disiplin soruşturması ile görevlendirilen üye, ivedi olarak iddia ve savunma ile deliller çerçevesinde düzenlediği görüş, öneri ve gerekirse yaptırımı içeren raporunu yönetim kuruluna sunar. Raporun sunulmasından sonra yönetim kurulu, hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye uyarı, kınama cezalarından birisini verebilir.   

Madde 8 : ONURSAL ÜYELİK VE ONUR BELGESİ

Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için genel merkez veya şubelerine maddi veya manevi yardımda bulunan, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayan, dernek üyesi olan veya üyesi olmayan kişilere şube yönetim kurulunun veya genel merkez yönetim kurulundan iki üyenin önerisi ve genel merkez yönetim kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile "onursal üyelik" verilir. Onursal üyeler aidat ödemekle yükümlü değildir. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir. Organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Onursal üyelere "Onursal Üyelik Belgesi" verilir. Yukarıda belirtilen yardımlarda bulunan özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlara da aynı yöntemle "Onur Belgesi" verilir.

Madde 9 : DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları genel merkezde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, danışma kurulu; şubelerde şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve şube denetleme kuruludur. Dernek organlarının görev süresi iki yıldır.

Madde 10 : GENEL KURUL

Dernek genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir Mart ayı içinde yapılır.

Madde 11 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)   Danışma kurulu ve çalışma komisyonları dışındaki merkez organlarını seçmek
b)   Dernek tüzüğünü değiştirmek,
c)   Dernek genel kurulunca seçilen organların raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak,    değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya karar ve yetki vermek,
ç)   Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
d)   Bir sonraki dönemin yeni çalışma planını ve konularını saptamak ve onaylamak, kısa, orta ve uzun vadeli planları onaylamak,
e)   Derneğin amacı, çalışma konularına ilişkin olarak Derneğin ilkelerini belirlemek.
f)   Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi, ipoteğin çözülmesi veya devredilmesi hususlarında karar ve yetki vermek,
g)  Dernek şubelerinin açılmasına ve kapanmasına karar vermek, şube faaliyetleriyle ilgili düzenleyici kararlar almak,
h)  Derneğin federasyon kurması veya katılmasına, ayrılmasına karar vermek,
ı)   Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
i)   Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
j)   Derneğin geleceği ile ilgili konularda karar vermek,
k)  Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
l)   Yönetim kurulunca hazırlanan iç yönetmelikleri onaylamak,
m) Gerektiğinde şubelerin kuruluşları, faaliyetleri ve kapatılmasıyla ilgili kararlar almak,
n)  Derneğin feshine karar vermek.

Madde 12 : OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul, olağanüstü toplanır. Denetleme kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Dernekler Yasası hükümleri uygulanır.

Madde 13 : TOPLANTIYA ÇAĞIRMA

Genel Kurul, yönetim kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

Madde 14 : TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantısı derneğin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde l5: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 16 : TOPLANTININ YAPILIŞI

Genel kurula katılacak üyeler, toplantı yerine, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak girerler. 15 inci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilir. Toplantının yönetimi, genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantının sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 17 : TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Olağanüstü toplantıda gündeme madde eklenemez.

Madde 18 : GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel kurula katılma hakkına sahip doğal ve seçilmiş delegelerden oluşan genel kurul, derneğin en yetkili organıdır.

a. Doğal delegeler: yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil üyeleri ile şube yönetim kurulu üyeleri genel kurulun doğal delegeleridir.

b. Seçilmiş delegeler: Dernek genel kuruluna katılmak için her şube genel kurulunda, şube üye sayısına bakılmaksızın 3'er delege seçer. Ayrıca her 25 üye için birer delege daha seçilir. 25'i bulmayan sayılar dikkate alınmaz.

Madde 19 : GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ

Genel kurula ancak 18 inci maddede nitelikleri gösterilen delegeler katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.

Madde 20: GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Genel merkez yönetim kurulu genel kurulca iki yıl süre için seçilen 11 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Boşalan üyeliklere, yedek üyeler oy sırasına göre çağrılır.

Madde 21 : GÖREV VE YETKİLERİ

a)     Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak,

b)    Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek, çalışma raporlarını, bilanço, hesap özeti, çalışma planları, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazırlamak, genel kurulun onayına sunmak,

c)     Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

d)    Bankaya vadeli ve vadesiz mevduat hesabı açılmasına, kapanmasına, tahvil, hisse senedi alınmasına, satılmasına, repo yapılmasına, posta çeki hesabı açılmasına, kapanmasına karar vermek,

e)     Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

f)     Derneğin çalışmalarına ilişkin genel kurulda alınan kararları yürütmek,

g)    Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek, çalışmalarını izlemek, denetlemek,                                                                                                                                       

h)    Derneğin iç işleyişine, özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin görev, yetki, çalışma şekli, işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koymak,

i)      Dernek adına dava açmaya karar vermek, açılacak davadan husumete ehil olmak ve bunlar için avukat tutmak,

j)      Yasadan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve genel kurul kararlarından doğan her türlü çalışmaları yapmak,

k)    Derneğin büro çalışmalarında görevlendirmek üzere yeteri kadar personel istihdam etmek ve bunun için personele yapılacak ödemeyi belirlemek,

l)      Gerekli görüldüğünde şubelerle birlikte merkez ve bölge danışma kurulu toplantıları yapmak.

m)  Şube açılmasına karar verildiğinde şube kurucularına yetki vermek.

n)    Dernek üyeleri ile ilgili disiplin soruşturması yapmak veya yaptırmak.

Madde 22 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak, gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Madde 23 : YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Başkan, yönetim kurulu adına derneği temsil eder. Yönetim kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde dernek adına demeç verir. Başkan yardımcısı, başkanın verdiği görevleri yapar, başkanın yokluğunda başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

Madde 24 : GENEL SEKRETER

Genel sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Yasal açıdan tutulması gereken defterler ve kayıtlar genel sekreter ve sayman işbirliğinde genel merkezde tutulur.

Madde 25 : SAYMAN

Derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Derneğin banka ve hesap işleri başkan ve saymanın imzası ile yürütülür.

Madde 26 : DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyeleri genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu üyeliği için önerilen ya da aday olan üyelerden aldıkları oy sayısına göre ilk üçü asil, üçü yedek üye olur. Oylama gizli oy açık tasnifle yapılır. Denetleme kurulu, yönetim kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetler. Denetleme kurulu en az üç ayda bir toplanır. Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler, görülen eksiklikler için yönetim kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını gösteren raporlarını genel kurula sunar. İlk toplantılarında aralarından bir başkan ve sekreter seçer, asil üyeliklerde boşalma olursa, denetim kurulunun kalan üyeleri, yedekleri sırasıyla göreve çağırır. Derneğin geleceği açısından zorunlu durumlarda, genel merkez denetleme kurulu olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 27 : DANIŞMA KURULU

Genel merkez yönetim kurulu tarafından danışma kurulu oluşturulabilir. Yönetim kurulu, gerektiğinde danışma kurulunu toplantıya çağırabilir.

Madde 28 : ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Kendisine yardımcı olmak üzere genel merkez yönetim kurulu, katılımı sağlamak ve derneğin amaçları doğrultusundaki çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için gerektiği kadar çalışma komisyonları kurabilir. Komisyonların, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma şekilleri yönetmelikle belirlenir.

Madde 29 : OYLAMA

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Madde 30 : ŞUBELERİN KURULUŞU

Genel merkez genel kurulu, gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Bu kurulca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amirine yazıyla başvurulur.

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgahları ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

Madde 31: ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. İlk toplantıda yeter sayı (yarıdan bir fazla) sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı şube yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Şube genel kurulları, olağan genel kurul toplantısını, dernek genel kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadır. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulunu, denetleme kurulunu ve merkez genel kurulu delegelerini seçer. Seçim gizli oy, açık tasnifle yapılır. Oy sayısına göre asil ve yedek üyeler belirlenir.

Şube yönetim ve şube denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut şube üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine şube genel kurulu, olağanüstü toplanır. Şube denetleme kurulu veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen, şube yönetim kurulu şube genel kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Dernekler Yasası hükümleri uygulanır.

Madde 32 : ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube genel kurulunda 5 asıl, 5 yedek yönetim kurulu üyesi seçilir. Şube yönetim kurulu gizli oyla kendi arasından bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer.

Şube olağan yönetim kurulu toplantıları, en az ayda bir kez yapılır. Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, genel merkez genel kurulu, merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Madde 33 : ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Şube yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tüzüğün 2. ve 3. maddesinde belirtilen derneğin amacına ve yapacağı işlere yönelik faaliyetleri şube alanı içerisinde yerine getirmek,
b) Şube faaliyet alanı içinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi derlemek,
c) Tüzük hükümlerine göre üyelik işlemlerini yürütmek,
d) Şube çalışmalarını ve şube yönetim kurulu görevlerini yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulması durumunda yeterince personel istihdam etmek,
e) Genel merkez ile yapılacak görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda belirlenecek amaç ve ilkeler doğrultusundaki diğer çalışmaları yerine getirmek,
f) Yasalar gereği yapılması gereken çalışmaları ve yazışmaları yapmak ve bu çerçevede yükümlü bulunan bildirimleri zamanında ilgili mercilere bildirmek,
g) Şube organlarındaki değişiklikleri merkeze bildirmek, şubenin genel kurul tarihi ve sonuçları hakkında zamanında merkeze bilgi vermek, genel merkeze şube çalışmaları hakkında 6 ayda bir rapor vermek,
h) Genel merkez tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak,
i) Merkez yönetim kurulu tarafından verilen görev ve talimatları yerine getirmek.

Madde 34 : ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube denetleme kurulu üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyeleri şube genel kurulunca seçilir. Denetleme kurulu üyeliği için önerilen ya da aday olan üyelerden aldıkları oy sayısına göre ilk üçü asil, üçü yedek üye olur. Oylama gizli oy açık tasnifle yapılır. Denetleme kurulu, yönetim kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetler. Denetleme kurulu en az üç ayda bir toplanır. Şube hesaplarını ve ilgili defterleri inceler, görülen eksiklikler için yönetim kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını gösteren raporlarını şube genel kuruluna sunar. İlk toplantısında aralarından bir başkan ve sekreter seçer, asil üyeliklerde boşalma olursa, denetim kurulunun kalan üyeleri, yedekleri sırasıyla göreve çağırır. Şube denetleme kurulu, şubenin geleceği açısından zorunlu durumlarda, şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde 35 : DEFTER VE KAYITLAR

Derneğin genel merkez ve şubeleri aşağıda gösterilen defterleri tutar:

(a) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları bu deftere yazılır. (b) Karar Defteri: Bu deftere kararlar, tarih ve numara sırasıyla yazılır ve yönetim kurulu üyelerince imzalanır. (c) İşletme Hesabı Defteri: Gelir ve giderler işlenir. (d) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar bu deftere tarih ve numara sırasıyla yazılır. (e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Teslim alınan alındı belgeleri kaydedilir, kullananlara imza karşılığı teslim edilir.

İhtiyaç duyulması halinde başka defterler de kullanılabilir. İşletme Hesabı Defteri ve Evrak Kayıt Defteri, bilgisayar ile kayıt yapılmasına elverişli olarak düzenlenebilir. Derneğin hesap dönemi 01 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta biter ve bu hesap dönemlerine göre defterler kullanılmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilir.

Madde 36 : GELİRLER VE MALLAR

Derneğin gelirleri, ödentiler, bağışlar ve öteki gelirlerdir. Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Dernek gelirlerinin en az %80'i dernek amacı doğrultusunda harcanmak zorundadır.

Madde 37 : BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER ve ÖDEMELER

Borçlanmaya yönetim kurulu karar verir. Şube yönetim kurulunun borç alma ve borç verme yetkisi yoktur. Borç yükleyen işlemlerde dernek başkanı, genel sekreter ve saymanın imzalarının bulunması zorunludur. Harcamalar dernek başkanı ve saymanın imzasıyla yapılır. Yönetim kurulunca belirlenecek belli bir tutarı aşmayan ödemeler giderler dernek başkanı, genel sekreter veya saymanın tek başına imzası ile yapılabilir. Harcamalar yönetim kurulunun bilgisine sunulur.

Madde 38 : MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Derneğin geliri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır. Ve giderleri de belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri saklanır. Dernek paraları dernek adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Dernek kasasında, yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü meblağdan fazla para bulundurulamaz. Ödentiler şubelerce toplanır. Toplanan ödenti ve diğer gelirlerin en az % 50'si en geç her ayın 20'sine kadar genel merkeze gönderilir. Aidat tahsilatı, banka ödeme talimatı ile (mail order) de yapılabilir. Bu durumda, banka ödeme talimatı genel merkeze verilir. Genel merkez bu yolla tahsil edilen aidatın şubeye ait kısmını, ilgili şubeye aktarır. Aktarma, borç ve alacağın mahsubu şeklinde olabilir.

Madde 39 : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Dernek tüzüğü ancak genel kurul tarafından değiştirilebilir. Değişiklik önerisi, merkez yönetim kurulu ya da genel kurul üyelerinin onda birinin yazılı teklifi ile yapılır. Tüzük, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin kabul oyu ile değiştirilir.

Madde 40 : DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine dernek genel kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Madde 41 : FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren genel kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

Madde 42 : TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanununa ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

Geçici Madde 1

Şubeler kuruluncaya kadar üyelik giriş kaydı ve diğer işlemler için doğrudan dernek genel merkezine başvuruda bulunulacaktır.

Geçici madde 2

3 Mart 2012 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen Tüzük Değişiklikleri yapılacak ilk olağan genel kuruldan itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde 43 :  KURUCULAR

Derneğin ilk kurucuları, hepsi TC uyruklu aşağıda açık hüviyeti ve adresleri yazılı kişilerdir.

 

 

Kurumsal kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım