YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Danıştay Toki'ye "Dur" Dedi!

Danıştay 10.Dairesi, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği"nin bir çok maddesinin yürütülmesini durdurdu.

Danıştay 10.Dairesi, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği"nin bir çok maddesinin yürütülmesini durdurdu.

Buna göre Yönetmeliğin şu maddelerinin yürürlüğü durduruldu:

  • 7.maddesinin 1/d fıkrası,
  • 10.maddesinin tümü,
  • 11.maddesinin 2.cümlesi,
  • 12.maddesinde geçen bazı ibareler,
  • 15.maddesinin 1.fıkrası ve 2.fıkrasında geçen "teminat alınması gerekiyorsa ibaresi",
  • 16.maddesinin tümü,
  • 19.maddesinin 2.cümlesi,
  • 25.maddesinin 1.fıkrası ile (e) ve (h) bendi hariç tüm bentleri ile
  • 26.maddesinin tümü...

İptal ve yürütmenin durdurulması davası Mimarlar Odası ve YAYED tarafından açı

YAYED adına Av. Zühal S. DÖNMEZ tarafından verilen dava dileçesinde, Danıştay‘dan şu yönde karar verilmesi talep edilmişti:

"Toplu Konut idaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı gelir Paylaşımı ihale Yönetmeliği‘nin

1.maddesinin,
2. maddesinin,
4.maddesinin (ç) fıkrası,
7.maddesinin (d) bendi, 9.maddesinin a/2 ve b/2.bendleri,
10.maddesinin 1.ve 2.fıkraları,
11.maddesinin 1.fıkrası,
12.maddesinin 1. ve 2.fıkraları,
15.maddesinin 1. ve 2.fıkraları,
16.maddesinin 1.fıkrası,
19.maddesinin 1.fıkrası,
25.maddesinin 1.fıkrası ve (a), (b), (c), (ç), (d), (f), (g), (ğ), (ı) ve (j) bendi,
26/1. ve 27. ve 29.maddesinin tamamının
öncelikle Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptaline;

• Bu maddelerin iptali halinde Yönetmeliğin uygulanması mümkün olamayacağından Yönetmeliğin İptaline;

• 2985 sayılı Toplu Konut İdaresi Kanununun 2.maddesinin 3.fıkrası ile Ek Madde 1‘in (k) fıkrasının Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesine;

• Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine

Karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim."

Toprak Yönetimi - diğer haberler (Toprak Yönetimi sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım