YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Yasa Taslağı, 4 Temmuz 2006

Temmuz 2006 başında kamuoyuna malolan yerel gelirler yasa taslağı, genel gerekçe ve madde gerekçeleriyle birlikte ektedir ...

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI (4 Temmuz 2006)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, il özel idaresi ve belediyelerin vergi, harç, katılma payı, hizmet karşılığı ücret ve diğer gelirleri ile bunların konusu, mükellefi, matrahı, oran ve tarifeleri, istisna ve muafiyetleri, tahakkuku ve tahsili ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Yetkili idare
Madde 3- Bu Kanunun uygulanması bakımından yetkili idare; özel olarak belirtilmeyen hallerde;
a) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idaresini,
b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeyi,
c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu hususlarda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda ilçe veya ilk kademe belediyesini,
ifade eder.

Metnin tümü aşağıda dosya olarak indirilebilir...

Mali Sistem - diğer haberler (Mali Sistem sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım